urim gjata Shared publicly – 1:42 AM “Albania is a transit country for drugs” Ivanov; Albanian soldiers at risk to becouriers of Afghan heroin Director of the Federal Agency of the Narcotics Traffic Control of Russia, Viktor Ivanov at a press conference, said that Albania is a transit country for drugs and that in his opinion it is related to the geographical position of our country. Ivanov said that drugs transiting through Albania and Kosovo are being distributed in other European countries. According to him there were 375 drug suppliers that distribute drugs in Europe while adding that the danger of drugs lies with the soldiers in Afghanistan. Albanian soldiers at risk to be couriers of Afghan heroin Russian anti-drug chief, Ivanov, sends an alarm to our country Albanian soldiers in Afghanistan at risk of becoming couriers of heroin to Western Europe. The warning was given by the head of the federal service for anti-trafficking of drugs, which asked the Albanian government to make four eyes to this phenomenon. After that there were meetings with Prime Minister of the Interior and the country director of the Federal Service to Control Narcotics Trafficking of Russia, Viktor Ivanov, held a press conference, declaring that Albania risks involved in drug trafficking cartels , that export of heroin from Afghanistan to Europe. At the press conference, he said that peacekeeping forces in Afghanistan, our country may be tempted to become part of the traffic of between 400 to include Albania narkotrafikut cartels, which supply Europe and Russia. “We are dealing with the phenomenon that the troops already in Afghanistan threaten to become part of drug trafficking, to become messengers of Afghan heroin shipments to Albania. Price of heroin purchased at a thousand dollars in Afghan countries and sold in Europe with 150 thousand dollars, “said Ivanov. ################################## Viktor Ivanov. Drejtori i Agjencisë Federale të Kontrollit të Trafikut të Narkotikëve të Rusisë. “SHQIPERIA ESHTE NJE VEND TRANZIT PER DROGEN” Ushtarët shqiptarë në rrezik të jenë korrierët e heroinës afgane. ” Shqipëria është një vend tranzit për drogën ” Ivanov ; Ushtarët shqiptarë në rrezik për becouriers e heroinës afgane Drejtori i Agjencisë Federale të Kontrollit të Trafikut të Narkotikëve të Rusisë , Viktor Ivanov në një konferencë për shtyp , tha se Shqipëria është një vend tranzit për drogën dhe se sipas tij ajo është e lidhur me pozitën gjeografike të vendit tonë . Ivanov tha se droga tranzit përmes Shqipërisë dhe Kosovës janë duke u shpërndarë në vende të tjera evropiane . Sipas tij ka pasur 375 furnizuesit e drogës që shpërndajnë drogë në Evropë , ndërsa duke shtuar se rreziku i drogës qëndron me ushtarët në Afganistan . Ushtarët shqiptarë në rrezik të jenë korrierët e heroinës afgane Shefi ruse anti – drogës , Ivanov , dërgon një alarm për vendin tonë Ushtarët shqiptarë në Afganistan në rrezik për t’u bërë korrierët e heroinës në Evropën Perëndimore . Paralajmërimi është dhënë nga kreu i shërbimit federal për luftën kundër trafikimit të drogës , e cila kërkoi qeverisë shqiptare të bëjë sytë katër për këtë fenomen . Pas kësaj ka pasur takime me kryeministrin dhe Ministrin e Brendshme, drejtori vendit të Shërbimit Federal për kontrollin e narkotikëve te trafikimit të Rusisë , Viktor Ivanov, mbajti një konferencë për shtyp , duke deklaruar se Shqipëria rrezikon të përfshirë në kartelet e trafikut të drogës , për eksportin e heroinës nga Afganistani në Evropë . Në konferencën për shtyp , ai tha se mes 400 forcave paqeruajtëse në Afganistan , vendi ynë mund të joshet për të bërë pjesë e trafikut për të përfshirë ne kartelet e narkotrafikut Shqipërinë , kartele të cilat furnizojnë Evropën dhe Rusinë . ” Kemi të bëjmë me fenomenin që trupat tashmë në Afganistan kërcënojnë që të bëhet pjesë e trafikut të drogës , të bëhen lajmëtarë të dërgesave të heroinës afgane në Shqipëri . Çmimi i heroinës blihet me një mijë dollarë në vendet afgane dhe shitet në Evropë me 150 mijë dollarë , “tha Ivanov .