Shqipëria e Madhe’, një fantazi e Ramës e Thaçit për të fituar votat e nacionalistëve.

 Nga Darko Janjeviç
Nacionalistët nga shumë vende ballkanike i kanë akuzuar prej kohësh liderët shqiptarë se po komplotojnë për krijimin e “Shqipërisë së Madhe”, duke aneksuar territore nga fqinjët. Politikanët shqiptarë gjithmonë e kanë hedhur poshtë idenë si një alarm fals për të ngjallur frikë.
Megjithatë, me influencën e BE në zbehje në Ballkan dhe me konfliktet e vjetra që po dalin sërish në sipërfaqe, liderët rajonalë u janë kthyer edhe njëherë miteve nacionalistë për të fituar vota. Në një intervistë me Politico më pak se dy javë më parë, kryministri shqiptar Edi Rama tha se nuk mund ta përjashtonte një “bashkim të vogël” të Shqipërisë me Kosovën nëse BE vendoste ta hiqte nga tryeza anëtarësinë.
Të nesërmen, Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se “të gjithë shqiptarët në rajon do të jetojnë në një vend të vetëm, të bashkuar”, nëse BE ua mbyll dyert. Kjo ishte mënyra për të vazhduar “integrimin në familjen evropiane”, sipas Thaçit.
Megjithatë, ditët e fundit ai hodhi poshtë akuzat për nxitje të Shqipërisë së Madhe dhe akuzoi BE për naivitet, duke rënë në kurthin e propagandës serbe.
Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Jonuz Musliu, e rriti dozën duke thënë se edhe qytetet serbe të populluar nga shqiptarët duhet të bashkohen me Kosovën e Shqipërinë.
“Serbia duhet të jetë mirënjohëse që shqiptarët nuk po kërkojnë më tepër territore”, tha ai.
Edhe ish-komandanti rebel Ramush Haradinaj, i kthyer në shtëpi nga Franca ku u mbajt për shkak të një urdhër-arresti serb, foli për “t’i treguar vendin Serbisë”.
Nga ëndrra në makth
Beogradi u përgjigj i alarmuar. Media e dominuar nga qeveria dënoi politikanët shqiptarë, duke rikthyer edhe njëherë kujtimet e luftës së Kosovës që përfundoi 18 vjet më parë. Kryeministri Aleksandar Vuçiç, dikur një ultra-nacionalist tashmë i shndërruar në pro-evropian, bëri thirrje për qetësi, por edhe tha se atë “do ta kishin varur në shtizë në vend të flamurit” në Bruksel sikur ai të kishte bërë një deklaratë të ngjashme për bashkimin e të gjithë serbëve. Shumë serbë jetojnë ende në ish-republikat jugosllave dhe kanë nën komandë komunitetin e tyre në Bosnjë e Hercegovinë.
Ministri i jashtëm serb Daçiç tha edhe se BE, SHBA dhe Britania e Madhe “do të jenë direkt përgjegjës” nëse shqiptarët i çojnë përpara ambiciet e tyre territoriale.
“Fatmirësisht, e gjithë kjo është veç një ëndërr. Megjithatë, përvoja na ka mësuar se rruga që çon nga ëndrra te makthi është e shkurtër”, shtoi Daçiç.
BE përjashton ndryshimin e kufijve
Përgjigjja e Perëndimit fillimisht ishte e vakët. Por javën e kaluar, Komisioneri për Zgjerim Johannes Hahn foli kundër mesazheve të liderëve shqiptarë, duke thënë se ato “mund të kthehen lehtësisht kundër” politikanëve që i dërguan.
“Dua të shpreh zhgënjimin tim, madje mërzinë, për deklarata zjarrndezëse nga disa liderë në rajon”, tha ai pas takimit me Daçiç në Bruksel. “Deklaratat që nënkuptojnë ndryshim kufijsh janë të papranueshme, më tepër se të panevojshme dhe kundërproduktive”.
Edi Rama në Zonën e Konfliktit
Pavarësisht zemërimit në Beograd, vëzhguesit ndërkombëtarë nuk besojnë se shqiptarët do të përpiqen të bashkojnë territoret e tyre, as përmes dhunës, as përmes diplomacisë. Deklarata provokuese ishte më tepër për përfitim politik në zgjedhjet e këtij viti në Shqipëri dhe Kosovë, thonë ekspertët për Deutsche Welle. Po ashtu, kërcënimi për ndryshim kufijsh mund të bëjë presion mbi BE për të zbutur politikën e BE karshi vendeve me shumicë shqiptare.
Fantazia e bashkimit të gjithë shqiptarëve
Biseda për bashkim është fantazi, sipas Frederik Wesslau, anëtar i trupës së ekspertëver të Këshillit të Evropës për Marrëdhëniet me jashtë. Megjithatë, është shumë e dobishme si për politikanë shqiptarë ashtu dhe për ata jo-shqiptarë për grumbullimin e votave.
“Gogoli i Shqipërisë së Madhe është diçka që ngre krye herë pas here, ai përdoret nga liderët shqiptarë, por edhe nga liderët jo shqiptarë në Ballkanin Perëndimor”, thotë Wesslau, i cili ka kaluar disa vjet duke punuar për OSBE dhe OKB në Kosovë.
“Kur u duhet për objektivat e tyre politikë, e përdorin gjithmonë si një ëndërr për shqiptarët ose si një kërcënim nga nacionalizmi shqiptar, kur e përdorin serbët ose maqedonasit”.
Wesslau shton edhe se axhendat në Prishtinë e Tiranë nuk janë edhe aq të ngjashme sa duket. Po ashtu, ndërsa idea e bashkimit të të gjithë shqiptarëve përmban një kushtrim emocional, jo shumë votues do ta përkrahnin punën në këtë drejtim, tha ai për DW.
“Gjithmonjë ka ekstremistë dhe kjo shihet kudo, por ky është një iluzion dhe nuk mendoj se kemi duhe të trembemi”, shtoi Wesslau.
BE, ende opsioni më i mirë
Deklratat e fundit të Ramës e Thaçit nuk dihet të merren shumë seriozisht, thotë Erdoan Shipoli, Dekan i Asociuar i katedrës së Marrëdhënieve Publike dhe Ndërkombëtare në Virginia International University, i lindur në Kosovë.
“Ajo që synojnë të arrijnë liderët shqiptarë me këto deklrarata janë thjesht më tepër vota nga grupet nacionaliste”, tha ai d DW. “Shumë politikanë shqiptarë akuzohen si të blerë nga SHBA, BE, filan vend apo grup, ndaj kjo është një mënyrë për të treguar se janë patriotë”.
“Shumica e shqiptarëve mendojnë ende se mënyra më e mirë e bashkimit është brenda Bashkimit Evropian. Shqipëtarët e dinë se do të jetë shumë e vështirë, në mos e pamundur, edhe të zgjedhin liderin e Shqipërisë së Madhe, lëre pastaj ta bëjnë të funksionojë. Përkrahja për një iniciativë të tillë është minimale”.
Por edhe kështu, bisedat për Shqipërinë e Madhe janë të rrezikshme, sipas ekspertit. Njerëzit në rajon janë të lodhur nga korrupsioni dhe papunësia, shqiptarët pro-perëndimorë mendojnë se BE dështoi në mbrojtjen e interesave të tyre në Maqedoni e Serbi, dhe qytetarët e Kosovës janë të zemëruar që BE nuk u lejon udhëtimin pa viza. Në rrethana të tilla, është e natyrshme që të rriten ndjenjat nacionaliste, shpjegon Shipoli.
“Tani për tani nuk ka përkrahje, por nëse BE vazhdon të dështojë me shqiptarët në përgjithësi dhe me Kosovën në veçanti, atëherë ky mendim do të fitojë më tepër terren dhe do të gjejë më tepër miratim”, tha Shipoli për DW.

 

 

 

By Darko Janjeviç

Nationalists by many Balkan countries have long accused Albanian leaders that are conspiring to create a “Greater Albania”, by annexing territory from neighbors. Albanian politicians have always dismissed the idea as a false alert to instill fear.

However, the EU’s influence in the Balkans faded and old conflicts that are emerging again in the area, regional leaders are turning once again nationalist myths to win votes. In an interview with Politico less than two weeks ago, the PM Albania Edi Rama said he could not rule out a “small reunion” of Albania with Kosovo if the EU decided to remove from the membership table.

The next day, the President of Kosovo, Hashim Thaci, said that “all Albanians in the region will live in a single, unified” if the EU sealed doors. This was the way to proceed “integration into the European family,” according to Thaci.

However, recently he rejected charges of inciting Greater Albania and accused the EU of naivety, falling into the trap of Serbian propaganda.

President of the Albanian National Council in Serbia, Jonuz Musliu, raised the ante by saying that Serbian towns populated by Albanians should unite with Kosovo and Albania.

“Serbia should be grateful that the Albanians are not seeking more territory,” he said.

Even former rebel commander Ramush Haradinaj, returned home from France where he was held because of a Serbian arrest warrant, spoke about “telling Serbian land.”

From dream to nightmare

Belgrade responded alarmed. Media-dominated government condemned Albanian politicians are back once again the Kosovo war memories that ended 18 years ago. Prime Minister Aleksandar Vucic, once an ultra-nationalist already become pro-European, appealed for calm, but said it “would have hung on the pole instead of the flag” in Brussels if he had made a similar statement for the unification of all Serbs. Many Serbs still living in the former Yugoslav republics and under the command of their community in Bosnia and Herzegovina.

Serbian Foreign Minister Dacic also said that the EU, US and UK “will be directly responsible” if Albanians to advance their territorial ambitions.

“Fortunately, all this is but a dream. However, experience has taught us that the road that leads from dream to nightmare is short,” Dacic added.

EU rules out change of borders

Answer the West was initially lukewarm. But last week, Enlargement Commissioner Johannes Hahn spoke against messaging Albanian leaders, saying they “can easily turn against” politicians sent.

“I want to express my frustration, and boredom, for inflammatory statements by some leaders in the region,” he said after meeting with Dacic in Brussels. “Statements that imply change of borders are unacceptable, rather than unnecessary and counterproductive”.

Edi Rama in the Conflict Zone

Despite anger in Belgrade, international observers do not believe that the Albanians will try to unite their territories, either through violence or through diplomacy. provocative statement was more for political gain in this year’s elections in Albania and Kosovo, experts say Deutsche Welle. Also, the threat to border changes could make pressure on the EU to soften the EU’s policy towards the Albanian-majority countries.

The fantasy of unification of all Albanians

Conversation merger is fantasy, according to Frederick Wesslau, a member of the Council of Europe’s body ekspertëver on Foreign Relations. However, it is very useful for Albanian politicians as well as for those non-Albanians for collecting votes.

“Specter of a Greater Albania is something that rises up from time to time, he used the Albanian leaders, but also from non-Albanian leaders in the Western Balkans,” says Wesslau, who has spent several years working for the OSCE and UN in Kosovo.

“When they need for their political objectives, always use it as a dream for Albanians or as a threat by Albanian nationalism, when use Serbs or Macedonians.”

Wesslau adds that the agendas in Pristina and Tirana are not as similar as it seems. Also, while the idea of ​​unification of all Albanians contains an emotional call, not many voters would support work in this direction, he told DW.

“Gjithmonjë extremists and has seen it everywhere, but this is an illusion and I do not think we should be afraid,” Wesslau added.

EU, still the best option

Last Rama deklratë Thaci is not known to be taken very seriously, says Erdogan Shipoli, Associate Dean of International and Public Relations Department at Virginia International University, was born in Kosovo.

“What we aim to achieve Albanian leaders with these deklrarata are simply more votes from nationalist groups,” he told d DW. “Many Albanian politicians accused of being bought by the US, EU, some place or group, so this is a way show that they are patriots. ”

“Most Albanians still think that the best way of merger is within the European Union. Albanians know that it will be very difficult, if not impossible, even choose the leader of a Greater Albania, let alone to do the work. Support for such an initiative is minimal. ”

But even so, calls for Greater Albania are dangerous, according to the expert. People in the region are fed up with corruption and unemployment, pro-Western Albanians think that the EU failed to protect their interests in Macedonia, Serbia, and Kosovo citizens are angry that the EU does not allow visa-free travel. In such circumstances, it is natural that the growing nationalist sentiment, Shipoli explains.

“Right now there is no support, but if the EU continues to fail with Albanians in general and Kosovo in particular, then this opinion will gain more ground and will find more approval,” Shipoli told DW.

auto_edi_ramaaa1493984532[1].jpg

Advertisements

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google+

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google+. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

w

Po lidhet me %s