Taulantizmi i Partive Politike në Republikën Parlamentare.

Jakup B. GJOÇA
Fillimisht, kam një pyetje për shqiptarët, për ata që De Jure janë SOVRANI, por që De Facto në fushatat zgjedhore, parlamentare dhe vendore përdoren si lolot e kryetarëve të partive, ( nga Sistemi Zgjedhor, që kanë imponuar kryetarët e partive), dhe përherë votojnë “UNI”-n e kryetarëve të partive, por aspak Vullnetin e vet.
-Kë nga kandidatët për deputetë, që janë në Listat e Kryetarëve të Partive, do të votonit me dëshirë, më bindje, që t’ju përfaqësonte në Parlament?
Te përgjigja e kësaj pyetjeve, DUHET TË FILLOJË debati, diskutimi: Sa Demokraci ka në Shqipëri?
Vetëm Taulant Balla është “senator” i përhershëm në Parti (Socialiste). Cilido kryetar partie të shkojë dhe të vijë në Parti, Taulant Balla, nëpërmjet “artit” të zotësisë së tij personale, ka arritur të jetë i përkëdheluri i çdo kryetari partie. Pavarësisht, sa e ka, apo nuk e ka personalitetin, sa reputacion gëzon, apo jo në elektorat dhe në opinionin publik. Taulant Balla, deputet me kryeministër Fatos Nano. Taulant Balla, deputet edhe me kryetar Edi Ramën, edhe pse PS dështon 2 herë në zgjedhjet parlamentare. Taulant Balla, deputet edhe me kryeministër Edi Rama. Taulant Balla do jetë sërish edhe deputet me Rilindjen Socialiste, edhe pse Rilindja Socialiste dështoi tërësisht si qeverisje!
Nëse Taulant Balla do të ishte kandidat për deputet, në Librazhd, në vendlindjen e vet, dhe Sistemi Elektoral do të jetë i atillë, që elektorati voton drejtpërdrejt kandidatin për deputet dhe jo Listën e Partisë, A DO TË VOTOHEJ NGA BASHKËFSHATARËT DHE BASHKËQYTETARËT E VET TAULANT BALLA PËR DEPUTET?
Ky fenomen i “senatorizmit” të përjetshëm të Taulant Ballës në Parti (Socialiste) përbën në Tranzicionin Politik të Shqipërisë fenomenin politik “Taulantizmi i Partive Politike” është përjashtim për vendet demokratike normale, por është veçori vetëm për republika të prapambetura në këndvështrimin e emacipimit demokratik.
Jozefina Topalli, Majlinda Bregu, Arben Imami, Ridvan Bode janë mbledhur në një restorant të Tiranës dhe “qajnë” hallin e tyre të përbashkët, dhe ky hall i tyre i vetëm dhe i përbashkët është mosqënia e tyre në Listat e PD për kandidatët për deputetë.
Ndërkohë, që në spitalet e Tiranës dergjen dhjetëra qytetarë, simpatizantë dhe anëtarë të PD-së, ngaqë u helmuan në mitingun elektoral të PD-së.
Ishministrat dhe ishdeputetët e PD-së, arritën deri aty, sa kërkuan edhe dorëheqjen e kryetarit të PD-së, si hakmarrje personale, ngaqë nuk i bëri më ata deputetë.
Ndërkohë, ishministrat dhe ishdeputetët e PD-së nuk u merakosën, nuk u shqetësuan, nuk ua nxorri goja, qoftë edhe një fjalë inkurajimi, një fjalë humane: “ Të shkuara!” për simpatizantët dhe anëtarët e PD-së, që u helmuan, ngaqë morrën pjesë në mitingun elektoral të PD-së.
PD-ja, (partia edhe e Jozefinës, edhe e Majlindës, edhe e Ridvanit, edhe e Arbenit) është në fushatën elektorale, dhe kundërshtari i vetëm politik për çdo simpatizant dhe anëtar i PD-së është Kryeministri Rama, janë ata që në 4 vjet keqqeverisën Shqipërinë. Kundërshtarë politikë në fushatën zgjedhore parlamentare të PD-së janë ata, që edhe Topalli, edhe Bregu, edhe Bode, edhe Imami, si deputetë të PD në Opozitë, i kanë akuzuar për korrupsion, për keqqeverisje, për arrogancë pushtetore.
Mirëpo, në kundërshtim me këtë logjikë politike, Topalli, Bregu, Bode, Imami e shikojnë kundërshtarin politik të tyre te Kryetari i PD-së dhe madje, para fushatës elektorale. Jo, se këta ISH-ët ministra për 12 vjet dhe ISH-ët deputetë për 12 vjet ndjejnë përgjegjësi për PD-në, jo sepse kanë merak dhe shqetësim për elektoratin e PD-së…
Kryetari i PD-së Sali Berisha në 24 qershor 2013 mori përgjegjësinë politike për humbjen elektorale të PD-së në zgjedhjet parlamentare, duke dhënë dorëheqjen nga drejtimi i PD-së. Mirëpo, përgjegjës politik i humbjes elektorale të PD-së në 2013, ishin edhe ministrat e PD-së, Bregu, Bode, Imami, që qeverisën 8 vjet! Përgjegjëse politike e humbjes politike të PD-së në 2013 ishte edhe Topalli, kryetarja e Parlamentit, që kryesoi 8 vjet! Përgjegjës politikë të humbjes elektorale të 2013-s ishin edhe deputetët e PD-së!
Përgjegjësia e humbjes elektorale të Partisë është kolektive!
Dhe përgjegjësia politike për Humbjen elektorale merret duke u vetpërjashtuar tashmë nga të qënit deputetë! Mirëpo, ISH-ministrat nuk ndjenë aspak përgjegjësi politike personale, sepse meraku i tyre është të garantojnë privilegjet personale, me ofiqet politike, sikurse është mandati i përjetshëm i deputetllëkut!!!
Mirëpo, gjithë bashkëpërgjegjësit politikë të humbjes elektorale të PD-së në 2013, jo vetëm që nuk kërkuan ndjesë publike ndaj PD-së, as në 2013, por në 2017-n, këta, bashkëpërgjegjës të humbjeve elektorale të PD-së, bëhen edhe parakohe varrmihës të shpresës të fitores elektorale të PD-së!
Po, po! Këta, ishministra dhe ishdeputetë të PD-së, SABOTOJNË sot fushatën elektorale të PD-së, ngaqë mbetën jashtë listës së PD-së, duke kërkuar dorëheqjen e Kryetarit të PD-së, ngaqë i përjashtoi nga privilegji i …senatorizmit të përjetshëm partiak!!!
Edhe sikur PD-ja të shkojë në (tjetër) disfatë elektorale, edhe sikur PD-ja të “digjet” elektoralisht, këta ISH-ët e PD-së as që u dridhet qerpiku nga shqetësimi për PD, për elektoratin e tyre, për anëtarët e PD-së, për simpatizantët e PD-së.
ISH-ët janë mbledhur kokë më kokë nëpër restorante, për të sosur Egoizmin e tyre, qoftë edhe sikur të sakrifikohet vetë PD-ja. Motoja e tyre tashmë është: PD-ja jemi ne! Pa ne, nuk ka më PD!!!
Edhe sikur kryetari i PD-së, të ketë gabuar në mospërfshirjen e ISH-ëve në Listën për Deputet, prapëseprapë, ISH-ët nuk aknë asnjë Moral, asnjë të drejtë politike të kërkojnë, në hapjen e fushatës elektorale, dorëheqjen e Kryetarit të PD-së!
Kryetari i PD-së, nuk humbi zgjedhjet elektorale, që ISH-ët të kërkojnë që tani, në fushatën zgjedhore dorëheqjen e tij!
ISH-ët kritikojnë se: “Kjo nuk është PD-ja”, ngaqë ata vetë nuk janë deputetë.
Po, pse cila është PD-ja? Cila duhet të jetë PD-ja? Personalizimi i tyre?
Përse duhet të ekzistojë politikisht PD-ja?
Vetëm për të siguruar “senatorizmin” e përjetshëm të Topallit, Bregut, Bodes dhe Imamit?
Çdo të thotë kjo?
Që pa Jozefina Topallin, pa Majlinda Bregun, pa Ridvan Boden, pa Arben Imamin nuk ka PD?
Atëhere, përse humbi PD-ja në 2013, kur këta ishin ministra dhe kryetare e Parlamentit?
Dhe përse shpresa e fitores elektorale të PD-së, duhet të jetë riciklimi i ISH-ëve, si një supë e ftohtë, e ngrohur në furnelë vajguri?
Apo, këta ISH-ët e PD-së tani kanë zili Taulantizimin e Partisë Socialiste, domethënë “senatorizmin parlamentar të përjetshëm” dhe duan ta njehësojnë “Taulantizimi” si fenomen politik edhe në PD?
Nuk gjykoj dot sot, kur sapo ka filluar Fushata Zgjedhore Parlamentare, sa të drejtë ka Kryetari i PD-së, që rinovoi Listën e PD-së, si një ogur i ri për rinovimin edhe të shpresës për fitoren elektorale të PD-së.
Paraprakisht, duhet theksuar, se Kryetari i PD-së dallon nga kryetari i PS-së, pikërisht, nga strategjia politike elektorale. Që PD-ja të jetë e bashkuar me aleatët e saj në fushatën elektorale, duke qënë se nuk do të ketë koalicione elektorale, përfshiu në Listën e PD-së si kandidatë për deputetë edhe kryetarët e partive politike, për të bërë gjithëpërfshirës elektoratin e Djathtë.
Ndërsa kryetari i PS-së, nuk i përfshiu aleatët e vetë politikë, as në koalicion elektoral, por as një Listat e PS-së!
Është elektorati ai, që me votëbesim në zgjedhjet parlamentare, do të tregojë dhe do të kërkojnë nëse duhet të udhëheqë, apo të dorëhiqet kryetari i Partisë!

 

Jakup B. Goce
Originally, I have a question for the Albanians, for those who have sovereign de jure, but de facto electoral, parliamentary and local campaigns used as stooges of party chairmen, (the Electoral System, which imposed the party leaders ), and always vote “UNI” -we party presidents, but none of his own will.
KE candidates for deputies, who are in the charts Party Chairmen, will willingly vote, on conviction, to represent you in Parliament?
To answer this question, you must begin the debate, discussion: How Democracy in Albania?
Only Balla’s “senator” in permanent party (Socialist). Any party leader to go and come to the party, Balla, through “art” in his personal capacity, has come to be the protégé of any party chairman. Nevertheless, as has, or has not personality, enjoys the reputation, right in the electorate and in public opinion. Balla, a lawmaker with Prime Minister Fatos Nano. Balla, the deputy mayor Edi Rama, although the SP fails second time in parliamentary elections. Balla, a lawmaker with Prime Minister Edi Rama. Balla will again be the deputy of the Socialist Renaissance, although Socialist Renaissance totally failed as a government!
If Balla would be a candidate for deputy, shines, his hometown, and the electoral system will be such that the electorate votes directly candidate for deputy and not the party list, WILL BE VOTING BY fellow and your fellow ITS Balla MP?
This phenomenon of “senatorizmit” eternal Taulant Balla in the Party (Socialist) constitutes Albania’s political transition political phenomenon “Taulantizmi Political Party” is an exception to the normal democratic countries, but it only features backward republic in view of democratic emacipimit .
Jozefina Topalli, Majlinda Bregu, Arben Imami, Ridvan Bode are gathered in a restaurant in Tirana and “weeping” their common plight, and the distress of their single and common is their non-existence in the PD lists of candidates for deputies .
Meanwhile, hospitals in Tirana lie dozens of citizens, sympathizers and members of the Democratic Party, was poisoned because the campaign rally of the Democratic Party.
Ishministrat and PD ishdeputetët’s, went so far as even demanded the resignation of the chairman of the Democratic Party, as a personal vendetta, because they did not make more deputies.
Meanwhile, ishministrat and PD ishdeputetët’s did not care, did not worry, mouth not found them, not even a word of encouragement, a human words: “Long gone!” To supporters and Democratic Party members who were poisoned, because we took part in the election rally of the Democratic Party.
DP (party also Josephine, even the mattresses, even Ridvan, and Arben) is in the electoral campaign, and the only political opponent to every supporter and member of the Democratic Party’s Prime Minister Rama, are those 4 keqqeverisën years Albania. Political opponents in the Democratic Party’s parliamentary election campaign they are, even Topalli, the Coast, the Bode, the Imam as DP MPs in Opposition, have been accused of corruption, misrule for, for pushtetore arrogance.
However, contrary to this political logic, Topalli, Coast, Bode, Imam watch their political opponent of the President of the Democratic Party and even before the election campaign. No, these FORMER s ministers for 12 years and former s deputies for 12 years feel responsible for the DP, not because they worry and concern for the electorate of the Democratic Party …
President of DP Sali Berisha on June 24, 2013 took political responsibility for the DP electoral defeat in the parliamentary elections, resigned from the leadership of the Democratic Party. However, the political chief of the PD-election defeat in 2013, were the PD ministers, Coast, Bode, Imam, who ruled eight years! Responsible political DP-political defeat in 2013 was Topalli, Speaker of Parliament, who presided over 8 years! 2013’s were the Democratic Party MPs in charge of electoral politics loss!
Responsibility electoral defeat of the party’s collective!
And political responsibility for the election defeat was already taken by herself from being members! However, former ministers felt no personal political responsibility, because their concern is to guarantee personal rights, political duty and, as is eternal mandate deputetllëkut !!!
However, all political co-responsible of the DP electoral defeat of 2013, not only did not seek public apology to the DP, as in 2013, but in 2017 in these, jointly to the Democratic electoral losses’s become even Gravedigger premature to hope the Democratic Party’s electoral victory!
Yes Yes! These, ishministra and ishdeputetë DP, sabotage today the Democratic campaign’s because they remained outside the list of the Democratic Party, demanding the resignation of the Democratic Party Chairman, because excluded from the privilege of … the eternal party senatorizmit! !!
Even if DP go to (other) electoral defeat, even if the DP of “burning” electorally, they FORMER s DP nor was trembling eyelid by concern for the PD to their electorate for members DP to DP supporters.
FORMER s are assembled head to head in restaurants, to end their selfishness, even if it sacrificed himself DP. Their motto is now: DP we are! Without us, there is no PD !!!
Even if the chairman of the Democratic Party, have erred in the exclusion of the former s on the list for MP, nevertheless, FORMER s not acne no moral, no political right to require, at the opening of the electoral campaign, the resignation of the Democratic Party Chairman -That!
Chairman of the Democratic Party, lost no elections, the former s request that now, in the election campaign for his resignation!
FORMER s criticize it: “This is not the DP” because they themselves are not members.
Yes, which is why DP? What should be the DP? Their Personalization?
Why should there be politically DP?
Just to make sure “senatorizmin” eternal Topalli, Coast, Bodes and Imam?
What does this mean?
Without Jozefina Topalli, without Bregu without Ridvan Bode, without Arben Imami no PD?
So why DP lost in 2013, when they were ministers and Parliament Speaker?
And why hope the PD’s electoral victory, it should be recycled HI-ordinator, as a cold soup, warmed in kerosene cooker?
Or, they FORMER s DP far have envy Taulantizimin the Socialist Party, that “eternal parliamentary senatorizmin” and want to njehësojnë “Taulantizimi” as a political phenomenon in PD?
There can judge today, when just started the parliamentary election campaign, the right is the Chairman of the Democratic Party, which renewed the list of the Democratic Party as a young prodigy for renewal and hope for the Democratic electoral victory of.
Preliminarily, it should be noted that the Chairman of the Democratic Party differs from the president of the SP, namely, the electoral political strategy. Since DP to be united with its allies in the campaign, given that there will be no electoral coalitions, included in the list of the Democratic Party as candidates for deputies and heads of political parties, to make comprehensive electorate Right .
The chairman of the Socialist Party, did not include political allies itself or in electoral coalition, nor a PS charts of!
It is the electorate that the vote of confidence in parliamentary elections, will show and will ask whether to lead or to resign Chairman of the Party!

Advertisements

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google+

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google+. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

w

Po lidhet me %s